หน่วยที่ 1 การจำลองความคิด

กระบวนการแก้ปัญหา

หลักการแก้ปัญหา

 ในชีวิตประจำวันทุกคนต้องเคยพบกับปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านการเรียน การงาน การเงิน หรือแม้แต่การเล่นเกม เมื่อพบกับปัญหา แต่ละคนมีวิธีที่จะจัดการหรือแก้ปัญหาเหล่านั้น แตกต่างกันไป ซึ่งแต่ละวิธีการอาจให้ผลลัพธ์ที่เหมือนหรือแตกต่างกันไป แต่ถ้านำวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ มาศึกษาพิจารณา จะพบว่าสามารถสรุปเป้นทฤษฎีได้ นักวิชาการทางด้านการศึกษาที่ให้ความสนใจศึกษาในเรื่องเหล่านี้ ส่วนใหญ่มักสรุปตรงกันว่า การเรียนรู้วิธีแก้ปัญหา เป็นการเรียนรู้ในระดับสูงที่ต้องอาศัยความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์ของผู้เรียนรู้ ก่อนที่จะทราบถึงกระบวนการที่จำเป็นต่อการแก้ปัญหา ลองมาศึกษาแก้ไขปัญหาตามกิจกรรมต่อไปนี้

1) เกมจับผีเสื้อ จากรูปที่ 1 กำหนดให้ลองหาทางเดินที่จะนำเด็กชายจ๊อบจากจุดภายนอกเพื่อไปหยิบตาข่ายจับผีเสื้อโดยไม่ผ่านทางเดินที่มีผีเสื้อ และเมื่อได้ตาข่ายแล้วให้หาทางเดินเพื่อจับผีเสื้อ ที่มีอยู่ให้หมดโดยไม่ทับเส้นทางเดิม

 

       


รูปที่ 1 แผนภาพแสดงตำแหน่งผีเสื้อและตาข่าย           รูปที่ 2 รอยทางเดินจับผีเสื้อแบบลองผิดลองถูก

รอยทางเดินในรูปที่ 2 เป็นรูปแบบรอยทางเดินของเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งได้พยายามพาเด็กชายจ๊อบไปจับผีเสื้อ จะเห็นว่า มีการเดินแบบลองผิดลองถูก กล่าวคือเมื่อมีทางให้เลือกเดิน มากกว่าหนึ่งทางก็ลองสุ่มไปยังทางหนึ่งถ้าถูกก็ลองเดินต่อไป แต่ถ้าผิดก็จะมีการย้อนกลับมาทางเดิมเพื่อเลือกทางอื่นที่ถูกต่อไป

ĉ
ณัฎฐญา ใจหาญ,
12 มิ.ย. 2559 19:45
Comments