คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาการออกแบบและเทคโนโลยี(ม.2)
ภาคเรียนที่ 1  (ง22105) 

               ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้  ความเข้าใจ ในกระบวนการเทคโนโลยี ประกอบด้วย กำหนดปัญหาหรือความต้องการ รวบรวมข้อมูล เลือกวิธีการออกแบบและปฏิบัติการ  ทดสอบ  ปรับปรุงแก้ไข และประเมินผล

              ใช้กระบวนการเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในการสร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการ  ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลไกและการควบคุมไฟฟ้า – อิเล็กทรอนิกส์  โดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพ ๓  มิติ หรือ ภาพฉาย  เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้หรือถ่ายทอดความคิดของวิธีการเป็นแบบจำลองความคิดและรายงานผล  มีความคิดสร้างสรรค์ได้แก่  ความคิดริเริ่ม  ความคิดคล่อง  ความคิดยืดหยุ่น  และความคิดละเอียดลออในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

                 สามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อม และมีการจัดการเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเทคโนโลยีด้วยเทคโนโลยีสะอาด  รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการลดการใช้ทรัพยากร

ตัวชี้วัด

                    ง๒.๑ ม.๒/๑ อธิบายกระบวนการเทคโนโลยี

                  ง๒.๑ ม.๒/๒ สร้างสิ่งของเครื่องใช้หรือวิธีการตามกระบวนการเทคโนโลยีอย่างปลอดภัย ออกแบบโดยถ่ายทอดความคิดเป็นภาพร่าง ๓ มิติ เพื่อนำไปสู่การสร้างต้นแบบของสิ่งของเครื่องใช้

                ง๒.๑ ม.๒/๓ มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการในงานที่ผลิตเอง

                       ง๒.๑ ม.๒/๔ เลือกใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์ต่อชีวิต  สังคม  สิ่งแวดล้อมและมีการจัดเทคโนโลยีด้วยการลดการใช้ทรัพยากรหรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ภาคเรียนที่ 2 (ง22106)

                    ศึกษาวิเคราะห์ อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์  หลักการและวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ ความหมายและพัฒนาการของอินเทอร์เน็ต    การสืบค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ความหมายและชนิดของซอฟต์แวร์ และการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

                   ปฏิบัติการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ การสืบค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม และการใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน 

           นำขั้นตอนการแก้ปัญหาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และตระหนักถึงการใช้งานซอฟต์แวร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ตในทางสร้างสรรค์ เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ใช้งานอย่างปลอดภัยและมีคุณธรรมจริยธรรม

ตัวชี้วัด

                   ง๓.๑ ม.๒/๑ อธิบายหลักการเบื้องต้นของการสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

                   ง๓.๑ ม.๒/๒ อธิบายหลักการ และวิธีการแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

              ง๓.๑ ม.๒/๓ ค้นหาข้อมูล และติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม

              ง๓.๑ ม.๒/๔ ใช้ซอฟต์แวร์ในการทำงาน

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments