คำอธิบายรายวิชาโปรแกรมภาษา

คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม
โปรแกรมภาษา ง32202                                                    กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                                                          เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน 1.0  หน่วยกิต
        ศึกษาขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์  การวิเคราะห์ปัญหา การเขียนอัลกอริทึม  การเขียนผังงานโปรแกรม  โครงสร้างของโปรแกรมภาษาซี  หลักการและผลลัพธ์ที่เกิดจากการใช้ตัวดำเนินการในนิพจน์คำนวณ  นิพจน์เปรียบเทียบและนิพจน์ตรรกะของตัวแปรชนิดต่าง ๆ เขียนโปรแกรมโดยใช้โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือก  ได้แก่  คำสั่ง if , คำสั่ง  if-else , คำสั่ง switch  โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ while , คำสั่ง  do-while และคำสั่ง for ลำดับคำสั่งในโครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำเชิงซ้อน
         ปฏิบัติการคอมไพล์และรันโปรแกรม ใช้คำสั่งแสดงผลลัพธ์เพื่อแสดงข้อความและจำนวนเต็ม ตั้งชื่อได้ตรงตามกฎเกณฑ์ของภาษาซี ประเภทตัวแปรชนิดจำนวนเต็มและชนิดของจำนวนจริง  ใช้ตัวดำเนินการกำหนดค่าเพื่อกำหนดค่าให้กับตัวแปร  ใช้ชุดอักขระจัดรูปแบบที่เหมาะสมกับชนิดข้อมูลและผลลัพธ์ที่ต้องการจัดรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ของข้อมูลชนิดจำนวนเต็มและชนิดจำนวนจริง  รับข้อมูลจากแป้นอักขระ (keyboard)  สร้างนิพจน์คำนวณจากตัวดำเนินการ ใช้โครงสร้างควบคุมแบบทางเลือกในการแก้ปัญหาโปรแกรม  ใช้ตัวดำเนินการตรรกะ  ใช้คำสั่งควบคุมการทำงานแบบวนซ้ำ while ในการแก้ปัญหาโปรแกรม  ใช้โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำ do-while และ for ในการแก้ปัญหาโปรแกรมใช้โครงสร้างควบคุมแบบวนซ้ำเชิงซ้อนในการแก้ปัญหาโปรแกรม
        เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมและสามารถนำหลักการคิดอย่างมีระบบไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
Comments