เทคโนโลยีกับชีวิต

เทคโนโลยีกับชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม
    ปัจจุบันการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์จะมีการใช้ประโยชร์หรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเทคโนโลยีอยู่ตลอดเวลา เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการด้านต่าง ๆ เช่น
     การเดินทางและขนส่ง  มีการใช้รถไฟฟ้า รถยนต์  รถไฟ  เครืองบิน  เพื่อการเดินทางที่มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย


ภาพการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า

    การประกอบและถนอมอาหาร  มีการใช้ไมโครเวฟเพื่อช่วยให้ประหยัดเวลาในการอุ่นและประกอบอาหาร การสเตอริไรส์ (Sterilization) การพาสเจอร์ไรส์ (Pasteurization) การแช่เยือกแข็งและการใช้รังสีเพื่อการถนอมอาหาร ซึ่งจะช่วยให้เก็บรักษาคุณภาพของอาหารไว้ได้นาน


ภาพการใช้ไมโครเวฟในการประกอบอาหาร

    การแพทย์  มีการพัฒนาเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการวินิจฉัยโรค  เช่น  เครื่องตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เครื่องตรวจคลื่นสมอง เครื่องวัดความดันของโลหิต  เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้รักษาโรค เช่น เครื่องมือผ่าตัดโดยใช้แสงเลเซอร์


ภาพเครื่องตรวจเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์

    การเกษตร  มีการใช้เครื่องจักรช่วยในการสีข้าวเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและปริมาณของการผลิตข้าวสาร  การตัดต่อทางพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชและเพิ่มผลผลิต

ภาพโรงสีข้าว

    การศึกษา  มีการใช้เทคโนโลยีดาวเทียมหรืออินเทอร์เน็ต  เพื่อการศึกษาทางไกล ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวกในการเรียน สามารถเรียนได้ในทุกที่ทุกเวลา

ภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

Comments